>www.sobegajic.rs - sobe za izdavanje u Sremskim Karlovcima
 
 
 
 
 
Fruška gora se proteže u pravcu zapad – istok, od Slankamena do Iloka, u dužini oko 80 kilometara i širini oko 15 km. Vekovima predstavlja jedan od najvećih centara srpske pismenosti, književnog stvaralaštva, umetnosti i duhovnog života Srba.

Manastir Beočin sa crkvom Vaznesenja. Ne zna se kada je osnovan. U turskim popisima prvi put se javlja 1566-67. Manastir je oštećen i napušten u austro-turskim ratovima, a potom su ga obnovili 1697-99. izbegli monasi iz manastira Rače. Manastirski konaci, građeni između 1728. i 1771. okružuju crkvu sa juga i zapada. Opsežna rekonstrukcija manastirskog kompleksa izvedena je 1893. U drugom svetskom ratu manastir je opustošen, a građevine su ostale neoštećene. Manastir je ženski. Udaljen je od Sremskih Karlovaca 25 km.

 

Manastir Divša (Đipša) sa crkvom sv. Nikole. Po predanju, osnovao ga je krajem 15. veka despot Jovan Branković. Prvi pouzdani podaci u turskim izvorima potiču iz druge polovine 16. veka. U drugom svetskom ratu teško je oštećen ikonostas, demontiran i odnesen (delimično sačuvan). Od 1980. manastir je naseljen i postepeno se obnavlja. Manastir je ženski. Udaljen je od Sremskih Karlovaca 54 km.

 

Manastir Grgeteg sa crkvom sv. Nikole osnovao je po tradiciji 1470. Zmaj Ognjen Vuk. Prvi sigurni podaci datiraju iz 1545-46. Manastir je opusteo pre velike seobe, a obnovio ga je 1708. mitropolit Isaija Đaković. U drugom svetskom ratu manastir je teško stradao, a od 1953. se postepeno obnavlja. Konzervatorsko-restauratorski radovi su u toku. Manastir je ženski. Udaljen je od Sremskih Karlovaca 17 km.

 

Manstir Jazak sa crkvom sv. Trojice osnovan je 1736. ktitorstvom grupe priložnika, žitelja Novog Sada, Baje, Osijeka, Šida i Šašinaca. Izgradnja crkve trajala je od 1736. do 1758. Ispod ikone Presvete Bogorodice uramljene u masivni tron nalaze se mošti sv. Anastasije Rimljanke koje je dobio knez Lazar nakon svoje posete Svetoj Gori. U hramu se čuvaju mošti cara Uroša Nejakog, sina Cara Dušana. U toku drugog svetskog rata zapaljeni su manastirski konaci koji su sada obnovljeni. Crkva je ostala neoštećena. Manastir je ženski. Udaljen je od Sremskih Karlovaca 33 km.

 

Manastir Krušedol sa crkvom posvećenom Blagoveštenju osnovao je 1509. vladika Maksim (ranije despot Đorđe Branković) uz pomoć majke Angeline i vlaškog vojvode Jovana Njagoja. U drugom svetskom ratu manastir nije razaran ali je njegova bogata riznica dobrim delom raznesena. Ceo manastirski kompleks je obnovljen. Manastir je ženski. Udaljen je od Sremskih Karlovaca 12 km.

 

Manastir Kuveždin sa crkvom sv. Save i Simeona Nemanje. Prema prednju, osnivač manastira je Stefan Štiljanović. Prvi sigurni podaci o manastiru potiču iz 1566-69. Barokna kapela na manastirskom groblju podignuta je 1788. U drugom svetskom ratu manastir sa crkvom je razrušen i opustošen. Ikone sa ikonostasa Pavla Simića nalaze se u kapeli na groblju. Manastirska crkva je i dalje u razrušenom stanju dok su konaci obnovljeni. Manastir je muški. Udaljen je od Sremskih Karlovaca 51 km.

Manastir Mala Remeta sa crkvom posvećenom Pokrovu Bogorodice. Osnivanje manastira tradicuja vezuje za kralja Dragutina, koji ga je darivao manastiru Rači, a prve pouzdane podatke o manastiru pružaju turski izvori iz sredine 16. veka. Krajem 17. veka manastir su obnovili izbegli kaluđeri manastira Rače. Manastir je ženski. Udaljen je od Sremskih Karlovaca 36 km.

 

Manastir Novo Hopovo sa crkvom sv. Nikole. Predanje da je manastir zadužbina despota iz kuće Brankovića do sada nije osvedočeno, a prvi pouzdan pomen u pisanim izvorima datira iz 1451. Sadašnja crkva podignuta je 1575-76., prilogom grupe ktitora. Hopovska crkva predstavlja jednu od najvećih i po svojij arhitektonskoj vrednosti najzanačajniju sakralnu građevinu svoje epohe. U drugom svetskom ratu manastir je porušen, ikonostas demontiran i oštećen, a pokretan materijal odnesen. Manastir je muški. Udaljen je od Sremskih Karlovaca 23 km.

 

Manastir Petkovica sa crkvom posvećenom sv. Petki prema predanju je osnovala udovica Stevana Štiljanovića, despotica Jelena. Prvi siguran pomen o manastiru potiče iz 1566-67. U toku drugog svetskog rata crkva je napuštena, a preostale stare ikone odnesene i rasturene. Konzervatorski radovi traju do danas. Manastir je ženski. Udaljen je od Sremskih Karlovaca 50 km.

 

Manastir Privina Glava sa crkvom posvećenom arhangelima Mihailu i Gavrilu. Prema predanju osnovao ga je u 12. veku Priba (Priva), po kome je manastir dobio ime. Po drugom, prihvatljivijem predanju, manastir su osnovali sremski despoti Brankovići krajem 15. veka. Prvi sigurni podaci o manastiru zabeleženi su 1566-67. Crkva sa konacima ostala je nepovređnea u drugom svetskom ratu, a riznica sa bibliotekom i arhivom odnesena i delom spaljena. Konzervatorsko-restauratorski radovi su u toku. Manastir je ženski. Udaljen je od Sremskih Karlovaca 68 km.

 

Manastir Rakovac sa crkvom posvećenom sv. Vračevima Kuzmanu i Damjanu. Prema predanju manastir je osnovao Raka Milošević-Veliki komornik despota Jovana Brankovića, po kome je dobio ime. Pouzdani podci o manastiru potiču tek iz 1545-48. Pretpostavlja se da je manastirska crkva sagrađena 1526. Manstir je stradao u austro-turskim ratovima krajem 17. veka. Jednobrodna grobljanska kapela posvećena je Bogorodici, sagrađena je 1751. Manastir je teško stradao u drugom svetskom ratu. Manastir je ženski. Udaljen je od Sremskih Karlovaca 20 km.

 

Manastir Ravanica sa crkvom posvećenom Vaznesenju (ranije sv. Jovanu Krstitelju). Tačno vreme nastanka nije poznato. Izvori svedoče da je crkva podignuta u drugoj polovini 16. veka. Pouzdani podaci o manastiru potiču iz 1566-69. U obnovi koju su izveli monasi manastira Ravanica u Srbiji (1697.), obnovljena je stara crkva od kamena, sa drvenim zvonikom i u nju su smeštene mošti kneza Lazara, koje su sa sobom doneli prebegli ravanički kaluđeri, koji su ovamo došli iz Sentandreje. Od tada se manastir naziva i Ravanicom. U drugom svetskom ratu manastir nije oštećen ali su iz konaka odnesene sve stvari. Manastir je ženski. Udaljen je od Sremskih Karlovaca 28 km.

 

Manastir Šišatovac sa crkvom posvećenom rođenu Bogorodice. Manastir se ranije zvao Remetica (Remetsko). Njegovo osnivanje vezuje se za izbegle monahe iz manastira Žiče koji su zatečenu crkvu sv. Nikole, zvanu Remetsko, srušili (1520) i na njeno mestu podigli novu, posvećenu Bogorodici, koju su nazvali Šišatovac. Sigurni podaci o životu i postojanju manastira potiču iz sredine 16. veka. Grobljanska kapela, posvećena je sv. Petru i Pavlu, sagrađena je u baroknom stilu 1750. U drugom svetskom ratu manastir sa crkvom je razoren. Manastir je muški. Udaljen je od Sremskih Karlovaca 49 km.

 

Manastir Staro Hopovo sa crkvom posvećenom sv. Pantelejmonu osnovao je prema predanju Đorđe Branković potonji vladika Maksim. Pouzdana svedočanstva o manastiru potiču iz 1545-46. Ikonostas je oštećen i demontiran za vreme drugog svetskog rata. Od 1955. sve ikone, osim prestonih, čuvaju se u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, gde su i konzervirane. Udaljen je od Sremskih Karlovaca 23 km.

 

Manastir Velika Remeta sa crkvom posvećenom sv. Dimitriju. Predanje ga vezuje za kralja Dragutina ali je verovatnije da je nastao krajem 15. ili u prvim decenijama 16. veka. Pod nazivom manastir Velika Remeta pouzdano je zabaeležen 1562. Posle stradanja u drugom svetskom ratu manastir je obnovljen u dva navrata. Manastir je muški. Udaljen je od Sremskih Karlovaca 11 km.

 
 
 
Copyright © 2013 - Redesign 2022 - "Sobe Gajić" & A.M.A. Lalicic - All rights reserved - Design by Zox